پشتیبانی

وظیفه واحد پشتیبانی حمایت از مدرسان فعال در زمینه های کاری است.
برنامه های واحد پشتیبانی:
۱- ارائه مجوز و تاییدیه برای مدرسان برای همکاری با ادارات و نهادها
۲- حاضر کردن بسته های آموزشی دانش آموزان در اولین جلسه کلاس
۳- تامین قطعات مورد نیاز دانش آموزان در طول دوره

به مدرسان محترم نیز توصیه اکید می گردد تا با همفکری واحد پشتیبانی بتوانند نیازهای خود را بر طرف نمایند.