نظارت آموزشی

همواره آموزش در هر ساختاری نیازمند نظارت و ارزیابی بوده است.
ساختار آموزشی در کانون رباتیک و خلاقیت اوج همانند تمامی ساختار های دیگر شامل معلم و شاگرد است. با یک تفاوت اساسی می توان سیستم متمایزی را ارائه نمود.
نظارت آموزشی بهترین راهکار برای کاهش انحرافات در سیستم است. این نظارت غالبا در دو سطح عمومی و تخصصی اعمال می گردد.
نظارت آموزشی در سطح عمومی از سوی شرکت صورت می پذیرد.
۱- برگزاری آزمون تدریس به صورت اینترنتی۴۲۹۸۲۳۲_۸۰۵
از مدرسین منتخب
۲- بررسی پارامترهای خروجی شخص مدرس
نظارت آموزشی در سطح تخصصی از سوی شخص نماینده صورت می پذیرد.
۱- منظم و مرتب بودن شخص مدرس
۲- ایجاد روابط پر محبت و انرژی با دانش آموزان
۳- تخصص فنی و علمی لازم
۴- مطالعه موارد آموزشی ارسالی از سوی شرکت
۵- آشنایی مدرس با اصول کلاسداری و روانشناسی آموزشی
مطمئنا آشنایی نماینده با این اصول و آموزش و تعلیم آن به مدرس می تواند در ارتقای کیفی کار بسیار موثر باشد. ضمنا نظارت آموزشی شرکت امری است که در صورت تمایل شخص نماینده صورت می پذیرد.