معرفی مدیران امور

زهرا کهندل

مدیرعامل

زکیه حسینی

مدیر داخلی

سمانه تقی زاده

مدیر آموزش